Služba pomoči družini na domu

Pomoč na domu kot socialna oskrba je socialnovarstvena storitev, ki se izvaja na domu uporabnika. Namenjena je upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali za to nimajo možnosti. Pomoč na domu združuje različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Kdo je upravičen do pomoči na domu?

  • osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje,
  • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
  • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
    kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
    hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva

Kaj obsega storitev pomoč na domu?

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega:

  • gospodinjsko pomoč: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstva.

Vključitev v storitev pomoč na domu

Pobudo za uveljavljanje storitve pomoč na domu vloži upravičenec do storitve, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ustno, pisno ali preko elektronskega medija. Koordinatorka na podlagi podane pobude ugotovi upravičenost do storitve in izdela individualni načrt izvajanja storitve, ter pripravi dogovor o izvajanju storitve.

Storitve se izvajajo od ponedeljka do petka (po dogovoru tudi ob sobotah in nedeljah), v obsegu maksimalno 20 ur tedensko. Lahko se izvajajo vsakodnevno ali občasno, kar se z uporabnikom dogovorimo individualno.

Podrobnejše informacije

Jessica Käpp Prelovšek, univ.dipl.soc.del., koordinatorka pomoči na domu
TEL: 03 567 91 04
GSM: 041 310 829