Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:
DOM STAREJŠIH OBČANOV POLDE EBERL-JAMSKI
Skrajšan naziv: EBERLOV DOM IZLAKE
(v nadaljevanju DSO Izlake)
Izlake 13, 1411 Izlake
Tel.: 03/ 567 41 04, 03/ 567 91 04
Fax.: 03/ 567 35 07
Elektronski naslov: izlake@ssz-slo.si

Odgovorna oseba zavoda:
Mateja Černi, univ.dipl.ekon., direktorica
Tel.: 03/ 567 95 07
Elektronski naslov:mateja.cerni@dso-izlake.si

Datum prve objave kataloga: 17. 9. 2007
Datum zadnje spremembe: 27. 3. 2015
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.dso-izlake.si
Druge oblike kataloga: tiskana oblika dostopna v tajništvu zavoda

2. Splošni podatki o DSO Izlake in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

DSO Izlake je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, št. vložka 1/1687/00, dne 7.10.1980. Na podlagi 120. člena zakona o socialnem varstvu (UL RS št. 54/92) je Vlada Republike Slovenije 6.5.1993 sprejela sklep št. 022-03/93-9/44-8 o preoblikovanju Doma starejših občanov Polde Eberl-Jamski v javni socialno varstveni zavod.

Na podlagi 3., 8. in 20. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/91, 45/94, 8/96 in 36/00) ter prvega odstavka 43. člena, 55. in 56. člena Zakona o socialnem varstvu (UL RS, št. 54/92, 42/94 – Odločba UL RS, št. 1/99, 36/00, 54/00 in 26/01) je Vlada Republike Slovenije dne 10.9.2002 sprejela sklep št. 571-38/2002-1 o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju Doma starejših občanov Polde Eberl-Jamski v javni socialno varstveni zavod.

Na podlagi 8. in 20. Člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter prvega odstavka 43. Člena Zakona o socialnem varstvu (UL RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo) pa je Vlada Republike Slovenije dne 25.8.2009 sprejela Sklep o spremembah Sklepa o preoblikovanju Doma starejših občanov Polde Eberl-Jamski, Izlake v javni socialno varstveni zavod (št. 01403-106/2009/4).

Kratek opis delovnega področja organa

DSO Izlake kot osnovno dejavnost v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (UL RS, št. 2/02) in s Sklepom o ustanovitvi Doma starejših občanov Polde Eberl-Jamski in s Sklepom o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju Doma starejših občanov Polde Eberl-Jamski v javni socialno varstveni zavod (št. 571-38/2002-1) izvaja dejavnosti, ki so z zakonom določene kot javna služba, lahko pa opravlja tudi dodatno – gospodarsko dejavnost, ki je namenjena višji kvaliteti življenja in varstva starejših občanov.

V okviru opredelitve opravlja DSO Izlake

 • kot osnovno dejavnost:
  • dejavnost domov za starejše,
  • splošno izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost,
  • specialistično izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost,
  • samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki (zdravstvena nega, fizioterapija, delovna terapija in drugo),
  • druge socialne dejavnosti.
 • kot gospodarsko dejavnost:
  • trgovino na drobno v ne specializiranih prodajalnah, pretežno z živili,
  • dejavnost restavracij in gostiln,
  • točenje pijač,
  • dejavnost menz,
  • priprava in dostava hrane,
  • dajanje nepremičnin v najem,
  • druge poslovne dejavnosti,
  • dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic,
  • frizerska dejavnost,
  • kozmetična dejavnost,
  • pedikerska dejavnost,
  • dejavnost salonov za nego telesa.

Seznam organizacijskih enot

DSO Izlake je organiziran enovito. Zaradi uspešnega doseganja poslovnih interesov in zaradi specifičnosti dejavnosti po posameznih delih delovnega procesa so organizirane naslednje organizacijske enote oz. službe:

 • Skupne službe (finančno-računovodska služba, socialna služba),
 • Služba zdravstvene nege in oskrbe (zdravstvena nega, zdravstvena rehabilitacija, varstvo, oskrba),
 • Služba prehrane in strežbe,
 • Nabavna in tehnično-vzdrževalna služba,
 • Služba pomoči družini na domu.

Organigram DSO Izake

Organi DSO Izlake so:

 • Svet Doma,
 • Direktor,
 • Strokovni svet Doma

Način delovanja organov Doma in njihove pristojnosti so opisane v Statutu DSO Izlake, sprejetega s strani Sveta Doma dne 23.1.2004 ter s strani Vlade RS, ki je 23.3.2004 sprejela Sklep o soglasju k omenjenemu aktu.

2.b Kontaktni podatki odgovornih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja v DSO Izlake

Mateja Černi, univ.dipl.ekon.,direktorica
Tel.: 03/ 567 95 07
Elektronski naslov: mateja.cerni@dso-izlake.si

Urška Kolar, univ.dipl.soc.del., samostojna svetovalka
Tel. centrala: 03/ 567 41 04, 03/ 567 91 04
Elektronska pošta: urska.kolar@dso-izlake.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja DSO Izlake

Opozorilo: pri pristopu do predpisov na navedenem spletnem mestu gre za neuradna prečiščena besedila, ki predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerih zavod ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Dejavnost DSO Izlake se izvaja na podlagi:

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov

Predlogi predpisov: Povezava na register predpisov RS /spletna stran: http://zakonodaja.gov.si/

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Sprejeti strateški in programski dokumenti:

 • Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (ReNPSV13-20),
 • Razvojni program DSO Izlake za obdobje 2011 do 2015.
 • Letni delovni in finančni načrt.
 • Letno delovno in računovodsko poročilo.

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 • Dogovori z uporabniki o izvajanju določenih vrst socialno varstvenih storitev
 • Odločanje o namestitvi v zavod
 • Odločanje o premestitvi v okviru zavoda ali v drug zavod,
 • Odločanje o odpustu iz zavoda
 • Finančno in drugo poslovanje v skladu z zakonom
 • Javna naročila
 • Razpisi prostih del in nalog

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc: Zavod ne vodi javnih evidenc.

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk:

 • Zbirka dokumentarnega gradiva
 • Zbirka notranjih pravnih aktov zavoda
 • Zbirka podatkov o dokumentaciji zavoda
 • Zbirka podatkov o uporabnikih storitev
 • Zbirka podatkov o zaposlenih delavcih zavoda

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oz. seznam posameznih dokumentov

Seznam vsebinskih sklopov:

 • Statut DSO Izlake
 • Hišni red
 • Dokumentarno gradivo o strokovnem izobraževanju in usposabljanju, programi izobraževanja
 • Dokumentarno gradivo s področja varstva pri delu, usposabljanja delavcev
 • Programi aktivnosti v DSO Izlake
 • Interni akti, pravilniki ter navodila
 • Vloge in obrazci
 • Veljavni ceniki

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Neposreden dostop: katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.dso-izlake.si
Fizični dostop: na lokaciji zavoda: Izlake 13, 1411 Izlake
Uradne ure: vsak delovni dan od 7.00 do 15.00.

Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 13. členom uredbe:
Možen je dostop z invalidskimi vozički, v zavodu so dvigala.

4. Stroškovnik in cenik

DSO Izlake bo obračunal prosilcu informacij javnega značaja stroške v skladu z določili Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (UL RS, št. 76/2005).

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Do sedaj je le en prosilec zahteval dostop do informacij javnega značaja in sicer vpogled v interne akte Doma:

 • Statut Doma,
 • Hišni red,
 • Kodeks etike,
 • Obrazložitev socialno-varstvenih storitev,
 • Pravilnik obravnave pritožb, mnenj in ugovorov.


Mateja Černi, univ.dipl.ekon., direktorica